fitway

fitway

wtorek, 20 czerwiec 2017 14:25

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Zdrowe plany na wakacje (dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Catering dietetyczny Fitway – dieta w zdrowym stylu

3. Organizatorem Konkursu jest Mammamija S.C. ul. Św. Marcin 8/7  61-803 Poznań 
NIP 7781451303 (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,

wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu bądź najbliższych okolicach jak Luboń, Komorniki, Swarzędz, Szczepanko

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że

korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w

Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego

na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych

podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich

najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje przesłanie opisu dnia urlopu w odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursowej zadanie w formie komentarza konkursowego.

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 23.06.2017 r.

3. Odpowiedź, w formie opisu wykonanego przez uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.

4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą opisy, jeden najciekawszy i najbardziej kreatywnych zgodnych z tematem konkursu.

5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 01.07.2017.

7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

Mammamija S.C. ul. Św. Marcin 8/7  61-803 Poznań 
NIP 7781451303 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.


W przypadku wygranej wyrażam Mammamija zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage https://www.facebook.com/fitway.eu/

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Mammamija S.C. ul. Św. Marcin 8/7  61-803 Poznań. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”8. Nagrodą w konkursie jest zestaw cateringu – 5 posiłków w kaloryczności diety 1500 kcal dla kobiety bądź 2000 kcal dla mężczyzny.

9. Organizator przyzna nagrody jednemu uczestnikowi, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz ze zdjęciem zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Data urodzenia

d) Adres zamieszkania/ dostawy

11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia

wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną dostarczone do uczestnika po ustaleniu telefonicznym wszystkich szczegółów.

13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów

konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi

konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu

regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych

obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take

down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu

Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich

oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe

naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook.

W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w

sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w wiadomości prywatnej na Facebook.

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Mammamija S.C. ul. Św. Marcin 8/7  61-803 Poznań. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. .

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z

Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez

uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej

w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,

o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią

promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 23.06.2017 r. do dnia 01.07.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
piątek, 17 luty 2017 15:05

Sous Vide

Sous Vide
Metoda gotowania sous vide jest stosunkowo nową metodą obróbki cieplnej żywności. Jednym z jego głównych założeń jest ograniczenie do minimum procesu przetwarzania żywności. Znajduje swoje zastosowanie w gotowaniu mięs, ryb, owoców morza, jaj, warzyw. Sous vide jest używana zarówno w restauracjach, jak i domach do przygotowywania posiłków.

Charakterystyczne dla sous-vide jest gotowanie produktów w niższych temperaturach (ok 65°C), jednak w dłuższym czasie (2-3 godziny). Dzięki czemu otrzymujemy produkt bezpieczny do spożycia.

Na czym polega sous-vide?

wtorek, 24 styczeń 2017 14:30

Hibiskus w zdrowym wydaniu

Herbata z malwy sudańskiej

11401181 1453031301663826 8727443238485300748 n

(zwanej także hibiskusem, ketmią szczawiową, roselle, karkade), ma zarówno niezwykły smak, jak i zaskakujące właściwości lecznicze.

Tradycja picia herbaty z hibiskusa pochodzi najprawdopodobniej z Malezji i Indii.Napar jest przepięknie czerwony i posiada lekko kwaskowaty smak.

Właściwości lecznicze…

wtorek, 24 styczeń 2017 14:12

Żywienie w sporcie

Żywienie osób aktywnych fizycznie


Prowadzenie aktywnego stylu życia wymaga uwzględniania specjalnych potrzeb żywieniowych.
Jedną z grup naszych klientów są osoby amatorsko i zawodowo uprawiające sport, których menu uwzględnia ich szczególne potrzeby żywieniowe. 

środa, 21 grudzień 2016 13:45

Sól

Sól – czy jest nam potrzebna?

 

 

Wokół spożycia soli jest wiele kontrowersji - jakie są fakty?
środa, 21 grudzień 2016 13:37

Otyłość

Otyłość - jak wpływa na organizm?

      Otyłość i nadwaga klasyfikowane są według masy ciała. Za jej pomocą wyliczany jest wskaźnik BMI (masa ciała/wzrost x wzrost), dzięki któremu możemy ocenić czy mamy niedowagę, prawidłową masę ciała, nadwagę lub otyłość. Zarówno zbyt niska jak i zbyt wysoka masa ciała są stanem, w którym nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo ze względu na niesprzyjające warunki. Jednak czy tak naprawdę każdy zdaje sobie sprawę jakie konsekwencję niesie ze sobą nadmierna masa ciała?

środa, 21 grudzień 2016 13:32

Nawodnienie

Nawodnienie organizmu

Kwestia prawidłowego nawodnienia organizmu ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ponadto odpowiednie spożycie płynów może mieć znaczący wpływ w trakcie redukcji masy ciała. Odwodniony organizm nie funkcjonuje odpowiednio przez co sam proces odchudzania może zostać zaburzony.

środa, 21 grudzień 2016 12:26

KAWA - czy jest taka zła?

Kolejna mała czarna?  Zastanawialiście się nad wpływem kofeiny na organizm?

 

Kawa jest napojem spożywanym przez większą cześć społeczeństwa w ilości średnio 3 kg na osobę. Wiadomo, że picie kawy w nadmiernych ilościach może prowadzić  m.in. niedoborów składników odżywczych w organizmie, nadciśnienia, nadkwaśności. Z drugiej strony kofeina zawarta w kawie ma nas pobudzać, przyspieszać przemianę materii.

czwartek, 08 grudzień 2016 12:38

Nasiona chia

Nasiona chia
Nasiona szałwii hiszpańskiej (salvia hispanica) pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie przez wieki stanowiły podstawę lokalnej diety. Te małe ziarenka kryją w sobie moc leczniczą oraz wiele cennych składników odżywczych:

 

czwartek, 08 grudzień 2016 12:37

Młody jęczmień

Młody jęczmień


W ostatnim czasie bardzo często mówi się o niezwykłych właściwościach młodego jęczmienia- proszku pozyskiwanego z mielonych liści jęczmienia. Nie bez powodu określany jest „zieloną krwią” lub „zielonym mlekiem”. Zawiera bowiem moc witamin, minerałów i aminokwasów. Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, dodaje energii i sił witalnych, pozwala zgubić męczące nas zbędne kilogramy.