REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.FITWAY.PL

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.fitway.pl administrowany przez Mammamija S.C. z siedzibą w Poznaniu 61-803, przy ulicy Św. Marcina 8/7. NIP: 778 145 13 03, telefon kontaktowy: (61) 852 42 66, poczta elektroniczna: biuro@fitway.pl. reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klienta, jak i Usługodawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

§ 4 Zamówienie. Zakup Produktu

§ 5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

§ 6 Metody płatności

§ 7 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

§ 8 Czas trwania. Zmiana i wypowiedzenie umowy

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

§ 10 Odpowiedzialność

§11 Postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fitway.pl.
 2. Usługodawca – Mammamija S.C. , 61- 803 Poznań, ul. Św. Marcina 8/7. NIP: 778 145 13 03,
 3. Produkt – spersonalizowany Program Żywieniowy, zgodny z indywidualnym zamówieniem Klienta, realizowany na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówiony przez Klienta Produkt.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym, za pośrednictwem którego Usługodawca uzyskuje informacje dotyczące Klienta umożliwiające dokonanie zamówienia przez Klienta oraz prawidłową realizację Umowy przez Usługodawcę.
 9. Dane klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
 5. Klient ma prawo, w każdym czasie i bez podania przyczyny, zażądać zmiany, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania przez Usługodawcę swoich danych osobowych.
 6. Zgłoszenia przedmiotowego żądania Klient zobowiązany jest złożyć każdorazowo za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 7. Prawidłowo złożone żądanie powinno zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres poczty elektronicznej) oraz określać zakres danych podlegających zmianie lub usunięciu.
 8. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, obowiązujących poza wyznaczonym przez Usługodawcę obszarem.
 9. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie internetowym Usługodawcy, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą składanie zamówień na Produkty za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Usługa określone w ust. 1 świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

a) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Co kies oraz Java Script,

b) dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§ 4

Zamówienie. Zakup Produktu.

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu zgodnie z ofertą.
 2. Usługodawca oferuje 14 Programów Żywieniowych, szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, przygotowanych zgodnie ze wskazaniami Klienta, w systemie pięciu lub siedmiu dni w tygodniu, na okres określony w zamówieniu.
 3. Usługodawca oferuje Produkty Uzupełniające tj. trening z trenerem personalnym, analiza składu ciała, pakiet soków oczyszczających, dodatkowe obiady dla domowników, konsultację dietetyczną, dostępne wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali zamówienia jednego z Programów Żywieniowych, o których mowa w pkt. 2 i są przed lub w trakcie jego realizacji.
 4. Zestaw Próbny może zostać zamówiony przez Klienta tylko raz. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie jego realizacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w § 11 ust. 2.
 6. Usługodawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
 7. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru:

a) rodzaju Programu Żywieniowego,

b) ilość kalorii w zestawie,

c) czasu, systemu oraz okresu dostaw,

d) pakietu - Próbny, Standard lub Premium,

e) ilości posiłków,

f) danych niezbędnych do przygotowania Programu Żywieniowego zgodnie ze wskazaniami Klienta.

 1. Poza wskazaniem przez Klienta danych, o których mowa w ust. 5, powyżej, Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane personalne oraz teleadresowe.
 2. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności o alergiach pokarmowych, chorobach lub innych dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 3. W przypadku wskazanym w ust. 9, Klient zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Usługodawcą, celem przygotowania indywidualnego Programu Żywieniowego, uwzględniającego wszelkie wskazania zdrowotne Klienta.
 4. Przygotowany przez Usługodawcę indywidualny Program Żywieniowy, zgodnie z ust. 9, zostanie przesłany na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta. Przedmiotowe zamówienie musi zostać przez Klienta zaakceptowane. W tym celu Klient przesyła drogą elektroniczną oświadczenie o akceptacji zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez klienta dochodzi do zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera, w szczególności dane osobowe, numer kontaktowy i adres e-mail Klienta, adres dostawy oraz warunki zamówienia, w szczególności godziny i dni dostawy, rodzaj diety, kaloryczność, ilość i rodzaj posiłków, ilość zestawów, informacje dodatkowe, cenę jednostkową zestawu oraz całkowitą ceną do zapłaty (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych oraz specyfikacji zamówienia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi, do godziny 7:00.
 8. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt. 11 może skutkować przesunięciem realizacji zamówienia (dostawy).
 9. Przy dokonaniu zamówienia Usługi na okres 4 lub 6 tygodni Klient ma możliwość wypożyczenia toreb termicznych, na cały okres realizacji zamówienia, za które pobierana jest jednorazowa kaucja zwrotna w wysokości 25 zł za sztukę (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100). Zgubienie lub uszkodzenie toreb termicznych przez Klienta skutkować będzie zatrzymaniem przez Usługodawcę kaucji w wysokości, o której mowa powyżej.

§ 5

Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 7.00 będą realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, następujących po dacie akceptacji zamówienia przez Klienta. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 7.00 oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w ciągu dwóch dni roboczych, liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie akceptacji zamówienia przez Klienta.
 2. Usługa w systemie siedmiodniowym, obejmująca sobotę i niedzielę, realizowana jest w piątek, w godzinach 18 - 22 na dwa dni łącznie (sobotę i niedzielę) zgodnie z warunkami zamówienia.
 3. Na życzenie Klienta, Usługodawca może zrealizować dostawę jednocześnie na więcej dni łącznie. O zmianie harmonogramu dostaw Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, najpóźniej do godziny 7:00.
 4. W przypadku zawarcia Umowy na okres powyżej tygodnia, przy wyborze pakietu Standard lub Premium, Klient ma prawo wstrzymania dostaw w trakcie realizacji usługi, po wcześniejszym poinformowaniu Usługodawcy za pomocą poczty e-mail, z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, najpóźniej do godziny 7:00.
 5. W przypadku opisanym powyżej, Usługa zostanie automatycznie przedłużona o odpowiednią ilość dni, zgodną z czasem, na który dostawy zostały wstrzymane. Łączna liczba dni, na które Klient dokonuje wstrzymania, nie może przekroczyć ilości zamówionych zestawów.
 6. W przypadku świąt oraz długich weekendów Usługodawca realizuje dostawy w systemie niestandardowym, informując Klienta o przewidywanych zmianach w realizacji zamówienia z wyprzedzeniem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b) bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

c) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

d) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa Produktu odbywa się rano w godzinach między 5:30-10:00 lub wieczorem między 18:00-22:00, w sześciodniowym systemie od niedzieli do piątku. Dostawy realizowane będą w godzinach telefonicznie ustalonych z Klientem, z możliwą tolerancją plus/minus trzydzieści minut, liczone od ustalonej godziny dostawy.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Produktu, z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub w związku z jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego dostawę bądź błędnie podanymi informacjami dotyczącymi miejsca dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 4. Na terenie określonym przez Usługodawcę tj.: Miasto Poznań, Plewiska, Skórzewo, Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Chyby , Suchy Las, Swarzędz, Zalasewo, Luboń i Komorniki dostawa Produktu jest realizowana darmowo. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren miejsc powyżej wskazanych koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

§ 6

Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

a) za pośrednictwem systemu płatności internetowych Payeezy,

b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez mBank na numer konta: 44 1140 2004 0000 3902 7583 5023.

c) płatność gotówką u dostawcy przy odbiorze.

 1. Wpłaty za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji dostawy.
 2. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać w wyżej wskazanym terminie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. W przypadku, gdy dniem na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy jest poniedziałek, potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać do Usługodawcy najpóźniej do piątku (poprzedzający poniedziałek, na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy) do godziny 7:00.
 3. W przypadku braku wpłaty, w wyżej wskazanych terminach, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostawy.
 4. Poprawne złożenie zamówienia, rodzi po stronie Klienta obowiązek dokonania zapłaty.
 5. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawia fakturę VAT.

§ 7

Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§ 8

Czas trwania. Zmiana i wypowiedzenie umowy.

 1. Czas trwania umowy jest określony indywidualnie dla każdego Klienta, zgodnie z zamówieniem oraz treścią podpisanej i przekazanej Usługodawcy umowy.

 2. W przypadku zmiany zamówienia w trakcie realizacji usługi na Program Żywieniowy o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty wynikającej z różnicy ceny najpóźniej do godz. 7.00 dnia poprzedzającego dostawę.

 3. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyny, w każdym czasie z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia.

 4. Wypowiedzenie umowy może zostać złożone przez Klienta na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 5. Zwrot płatności za niezrealizowaną część usługi, następuje w postaci “Bonu Zakupowego”, który uprawnia okaziciela do zakupu towarów i usług dostępnych na stronie serwisu internetowego Fitway w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania.

 6. Bony Zakupowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

 7. W czasie okresu wypowiedzenia, Usługodawca realizuje Usługę zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu, z wyłączeniem możliwości wstrzymania przez Klienta realizacji Usługi.

 8. W przypadku określonym w pkt. 3, cena za pojedynczy zestaw, określona w zamówieniu zostanie powiększona o kwotę 4,00 zł, która to kwota stanowi różnicę między ceną zamówienia miesięcznego i tygodniowego.

 9. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 3 oraz pkt. 5 nie jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wypowiedzenie umowy wiąże się z  zawieszeniem świadczenia usług przez Usługodawcę w terminie przewidzianym w pkt 3.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@fitway.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawcaw terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji
 3. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawcaw terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 4. Reklamacja może zostać zgłoszona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności poprzez podanie błędnych danych w formularzu dostępnym na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 3. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 4 ust. 7, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu pozostałych przyjmowanych przez Klienta produktów i płynów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 8 oraz rezygnacji Klienta z wyboru indywidualnego Programu Żywieniowego, mimo wskazań zdrowotnych, o których Klient wiedział.
 5. Poprzez wyłączenie wskazanych przez Klienta produktów, możliwe w przypadku zamówienia pakietu Premium, należy rozumieć ich organicznie, a nie całkowite wykluczenie z przygotowywanych przez Usługodawcę posiłków

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2016 r.

Załącznik 1 - Formularz wypowiedzenia umowy (.pdf)

Załącznik 2 - Formularz zgłoszenia reklamacji (.pdf)